Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu Patyna.pl oraz zasady sprzedaży produktów i dokonywania zakupów poprzez serwis internetowy – www.patyna.pl.

2.       Patyna to platforma skupiająca fanów wzornictwa vintage, w szczególności przedmiotów wyprodukowanych w latach 1900-1999 o charakterze użytkowym lub dekoracyjnym oraz przedmiotów wykonanych z materiałów pochodzących z w/w okresu. Jej celem jest umożliwienie kupna i sprzedaży w/w przedmiotów poprzez pośrednictwo między kupującymi, a sklepami oraz sprzedawcami detalicznymi, a w przypadku produktów jakimi są lampy oferowanie ich przez Administratora Patyny jako komisanta prowadzącego komis. Misją Patyny jest popularyzacja mody na kupno na rynku wtórnym przedmiotów, stanowiących przykłady dobrego designu oraz edukacja w zakresie wzornictwa XX w., w szczególności polskiego wzornictwa z lat 50., 60. i 70. XX w.

3.       Właścicielem serwisu Patyna i domeny www.patyna.pl jest Patyna Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, NIP: 5252730456, REGON :368802958.

4.       W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności i Cennika.

5.       Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

o   a. Patyna – prowadzona przez administratora w języku polskim platforma sprzedaży on-line funkcjonująca pod adresem www.patyna.pl;

o   b. Administrator Patyny/Komisant – Patyna Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, NIP: 5252730456, REGON :368802958;

o   c. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.patyna.pl oraz wszelkie jej podstrony;

o   d. Produkt – towar, który może być przedmiotem sprzedaży poprzez Patynę;

o   e. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Patynę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do platformy sprzedaży produktów vintage oraz organizacja sprzedaży i zakupu w jej obrębie, w tym obsługa płatności i obsługa klienta, jak również sprzedaż Lamp w ramach komisu prowadzonego przez Administratora Patyny. W zakres usług wchodzą również działania umożliwiające Sprzedawcom i Sklepom lepsze pozycjonowanie Produktów, takie jak promocja produktu i marki;

o   f. Kupujący – użytkownik serwisu patyna.pl, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu poprzez serwis internetowy www.patyna.pl. Kupującym może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;

o   g. Komis/Umowa Komisu– osobna umowa komisu zawierana w formie pisemnej pomiędzy Komisantem a Sprzedawcą lub Sklepem, w ramach której Komisant zobowiązuje się do sprzedaży Produktu we własnym imieniu, lecz na rachunek Komitenta na zasadach określonych w ww. umowie oraz w Regulaminie;

o   h. Sprzedawca – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać sprzedaży produktów poprzez serwis internetowy www.patyna.pl. Sprzedawcą może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;

o   h. Sklep – osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których przedmiot działalności obejmuje sprzedaż przedmiotów vintage o charakterze użytkowym lub dekoracyjnym, lub przedmiotów wykonanych z materiałów pochodzących z w/w okresu

o   j. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Kupujący, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Patyny czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

o   k. Użytkownicy – wszystkie podmioty zarejestrowane w serwisie Patyna, tj. Kupujący Sprzedawcy i Sklepy łącznie;

o   l. Użytkownicy indywidualni – podmioty zarejestrowane w serwisie Patyna jako Kupujący i Sprzedawcy;

o   ł. Zakup – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą albo Sklepem i Kupującym lub Administratorem Patyny oraz Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość;

o   m. Cennik – wykaz obowiązujących opłat za usługę korzystania z serwisu Patyna, ze szczególnym uwzględnieniem prowizji należnej Komisantowi . Strony umowy obowiązuje Cennik określony na dzień wystawienia produktu na sprzedaż lub na dzień zawarcia Umowy Komisu;

o   n. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności i Cennikiem, które stanowią integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej www.patyna.pl;

o   o. Lampa – produkt oferowany w ramach Patyny, który jest sprzedawany w ramach Komisu.

6. Szczegółowe informacje o Produktach znajdują się na stronie internetowej www.patyna.pl, jak również udostępniane są przez Patynę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: [email protected].

7. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem Patyny drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

 

§2. Rejestracja w serwisie – Użytkownicy indywidualni

1.       Kupujący i Sprzedawcy dokonują w Patynie darmowej rejestracji kont indywidualnych.

2.       Konta indywidualne umożliwiają Użytkownikom indywidualnym dokonywanie sprzedaży i zakup Produktów oraz realizowanie sprzedaży Lamp poprzez Komis. Każdy Użytkownik indywidualny może być jednocześnie Kupującym i Sprzedawcą.

3.       Rejestracji w serwisie Patyna dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: adres e-mail i hasło).

4.       Administrator Patyny udostępnia Użytkownikom indywidualnym możliwość dokonania rejestracji poprzez wskazanie danych aktywnego konta własnego Użytkownika indywidualnego na portalu społecznościowym Facebook. Powyższa rejestracja następuje wskutek podania przez Użytkownika indywidualnego loginu i hasła do konta na portalu społecznościowym i złożenia dalszych oświadczeń woli niezbędnych do przekazania Patynie danych osobowych w celu dokonania rejestracji. Dokonanie rejestracji poprzez Facebook lub Google+ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na import wszystkich danych profilu Użytkownika na w/w portalach do profilu Użytkownika na Patynie.

5.       Po prawidłowym wypełnieniu formularza Patyna wysyła do Użytkownika indywidualnego, na adres podany w formularzu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji i link aktywacyjny. Konto Użytkownika indywidualnego zostaje zarejestrowane po potwierdzeniu chęci jego założenia poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail.

6.       W celu dokonywania zakupu Produktów Kupujący obowiązany jest do jednorazowego podania przy pierwszym zakupie danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres do doręczeń) oraz numeru telefonu.

7.       W celu dokonania aktywacji możliwości sprzedaży Produktów lub umożliwienia oferowania ich przez Komisanta w ramach Komisu, Sprzedawca obowiązany jest do jednorazowego podania danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres do doręczeń, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego). Sprzedawca będący przedsiębiorcą jest ponadto obowiązany do podania danych prowadzonej działalności (firmy, adresu prowadzonej działalności gospodarczej, numeru NIP oraz opcjonalnie informacji o wystawianiu faktur VAT).

8.       Administrator Patynyzastrzega sobie możliwość cofnięcia zgody na sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę w każdym czasie i bez podania przyczyn lub odmowy zrealizowania Komisu wedle swego uznania. W przypadku takiej odmowy, Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Administratora Patyny z powyższego tytułu.

9.       Dokonania zgłoszenia, rejestracji konta i późniejszych działań w ramach serwisu Patyna w imieniu i na rzecz Użytkownika indywidualnego mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika indywidualnego lub posiadające stosowne uprawnienie.

10.   Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.

11.   Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika indywidualnego za pomocą systemów działających automatycznie, tj. bez podejmowania działań przez uprawnioną lub upoważnioną osobę fizyczną.

12.   W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika indywidualnego, Administrator Patyny może wstrzymać się z założeniem konta indywidualnego lub zawiesić funkcjonowanie konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

13.   Konto zawiera dane podane przez Użytkownika indywidualnego podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z serwisu Patyna, Użytkownik indywidualny zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.

 

§3. Rejestracja w serwisie – Sklepy

1.       Administrator Patyny umożliwia Sklepom tworzenie indywidualnych kont i profili Sklepów.

2.       Sklep nie jest uprawniony do dokonywania zakupów poprzez serwis Patyna.

3.       Rejestracja Sklepu następuje w dwóch etapach:

o   a. zgłoszenia

o   b. rejestracji właściwej

4.       Podmiot prawa, który chce zostać zarejestrowany jako Komitent Profesjonalny, może wysłać do Komisanta zgłoszenie dołączenia do Użytkowników Patyny jako Sklep. Zgłoszenie to następuje poprzez wypełnienie formularza na Stronie internetowej, dostępnego pod adresem: https://patyna.pl/rejestracja/.

5.       Zgłoszenie powinno zawierać: login, adres e-mail, nazwę Sklepu, krótki opis (do 100 znaków) oraz pięć fotografii (w tym jedno zdjęcie profilowe i cztery zdjęcia przykładowych Produktów Sklepu). Pominięcie w zgłoszeniu któregokolwiek z wymagań oznacza odrzucenie zgłoszenia.

6.       Akceptacja lub odrzucenie zgłoszenia następuje w terminie 3 dni roboczych od wpłynięcia do Administratora Patyny w/w zgłoszenia.

7.       Administrator Patyny jest uprawniony do odrzucenia dokonanego zgłoszenia bez podania przyczyny. Podmiotowi, którego zgłoszenie zostało odrzucone nie przysługują żadne roszczenia wobec Administratora Patyny z powyższego tytułu.

8.       Po dokonaniu przez Administratora Patyny akceptacji dokonanego zgłoszenia, zostaje utworzone konto i profil Sklepu.

9.       Po dokonaniu akceptacji Sklep obowiązany jest do podania następujących danych: hasła, danych teleadresowych (imię i nazwisko lub nazwa, adres prowadzonej działalności gospodarczej), numeru telefonu, numeru rachunku bankowego, numeru NIP i opcjonalnie informacji o wystawianiu faktur VAT).

10.   Profil Sklepu jest ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników sieci internet i zawiera jego nazwę Sklepu, opis, fotografie: profilową i wizerunkowe oraz listę sprzedawanych Produktów. W profilu zabronione jest umieszczanie danych kontaktowych, takich jak adres email, adres strony www, profilu w mediach społecznościowych, numeru telefonu, adresu sklepu stacjonarnego itp.

11.   Dokonania zgłoszenia, rejestracji konta i późniejszych działań w ramach serwisu Patyna w imieniu i na rzecz Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do jego reprezentacji lub posiadające stosowne upoważnienie.

12.   Osoba upoważniona do reprezentacji Sklepu jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Administratora Patyny o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia do wykonywania w imieniu przedsiębiorcy czynności określonych w Regulaminie.

13.   Konto zawiera dane podane przez Sklep podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z serwisu Patyna, Sklep zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w serwisie.

14.   W przypadku zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci lub utraty zdolności prawnej Sklepu, następcy prawni Sklepu winni niezwłocznie poinformować Administratora Patyny o zaistniałych okolicznościach.

Administrator Patyny zastrzega możliwość usunięcia Konta i Profilu Sklepu w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta i Profilu Sklepu, Sklepowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Administratora Patyny z powyższego tytułu.

 

§4. Ogólne zasady korzystania z serwisu

1.       By móc dokonać zakupu lub sprzedaży poprzez Patynę Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:

o   a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;

o   b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;

o   c. korzystać z przeglądarki internetowej

o   d. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

2.       Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

3.       Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu z wyłączeniem serwisu Patyna, takich jak adres email, numer telefonu, odnośniki do kont Sprzedawcy lub Sklepu w innych serwisach oraz do stron internetowych Sklepów i Sprzedawców.

4.       Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników, serwisu Patyna oraz osób trzecich.

5.       Treści zamieszczane przez Użytkowników są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.

6.       Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

o   a. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów serwisu Patyna zgodnie z celem serwisu;

o   b. przestrzegania zasad prawa polskiego,

o   c. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,

o   d. nie działania na szkodę innych Użytkowników, serwisu Patyna i osób trzecich.

7.       Treści, zamieszczane przez Użytkowników w serwisie Patyna są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

8.       Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w serwisie Patyna treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

9.       Administratorowi Patyny przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Administratora Patyny usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.

10.   Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora Patyny.

11.   Administrator Patyny świadczy usługi elektroniczne w postaci: prowadzenia Konta użytkownika, udostępniania Formularza zamówienia i wysyłki Newslettera. Za świadczenie tych usług Administrator Patyny nie pobiera żadnych opłat.

12.   Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta użytkownika i Formularza zamówienia następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie Patyna. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta.

13.   Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez serwis Patyna. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: [email protected]

 

§5. Zasady kupowania

1.       Administrator Patyny jest podmiotem udostępniającym Użytkownikom przestrzeń w sieci Internet, która umożliwia Użytkownikom oferowanie Produktów na sprzedaż i zakup Produktów, w tym Lamp na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Administrator Patyny jest stroną umów sprzedaży jedynie w przypadku Lamp i tylko w takim zakresie Użytkownikom przysługują roszczenia względem Administratora Patyny.

2.       Umowa sprzedaży Produktu zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym lub pomiędzy Sklepem a Kupującym, zaś  w przypadku Produktu będącego Lampą pomiędzy Administratorem Patyny a Kupującym.

3.       Wszystkie ceny podane w serwisie Patyna są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

4.       Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

5.       Koszty przesyłki są ustalane przez Sprzedawców lub Sklepy indywidualnie dla każdego wystawianego przedmiotu, zaś w przypadku Lamp przez Administratora Patyny. Kupujący może podczas dokonywania zakupu wybrać sposób doręczenia Produktu spośród wskazanych w ramach serwisu Patyna.

6.       Zdjęcia Produktów odzwierciedlają ich kolor, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. W tym celu oprócz zdjęcia zamieszczany jest opis produktu oraz jego stanu i koloru. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem Patyny.

7.       Produkty oferowane w serwisie Patyna są w większości produktami używanymi, noszącymi różne oznaki czasu i użytkowania. Wszelkie zniszczenia powstające w miarę używania mogą wpływać na jakość przedmiotu, jednak przede wszystkim związane są ze szczególnym charakterem i wynikają z właściwości oferowanych Produktów.

8.       Zakup może zostać dokonany za pomocą Strony internetowej Patyny z wykorzystaniem formularza zamówienia. Nie jest możliwe dokonywanie zakupów w serwisie za pomocą poczty elektronicznej ani drogą telefoniczną, chyba że uprzednio zostało ustalone inaczej z przedstawicielem Patyny.

9.       Aby dokonać zakupu Kupujący wybiera interesujące go produkty w serwisie Patyna poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania Produktów na podstronie koszyka internetowego dokonuje wyboru sposobu dostawy każdego z Produktów.

10.   Następnie Kupujący klika przycisk „Przejdź do kasy”, który przekierowuje Kupującego na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Kupującego podanych w formularzu zamówienia.

11.   Kupujący jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

12.   Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Kupującego o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

13.   Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.

14.   Przedmiot dodany do koszyka zostaje zarezerwowany na 2 godziny – po tym czasie, jeśli zamówienie nie zostanie zakończone poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, Produkt automatycznie wraca do oferty serwisu Patyna i jest dostępny dla pozostałych użytkowników.

15.   O fakcie zawarcia umowy Patyna niezwłocznie informuje Sklep lub Sprzedawcę.

16.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

17.   Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem z Patyny potwierdzenia przyjęcia zamówienia, tj. przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Patyną.

18.   Jedyną formą płatności za zakupione Produkty jest przedpłata.

19.   Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Kupujący dokona zapłaty ceny Produktu oraz kosztów jego dostawy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

20.   Skutki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek, o którym mowa w punkcie 19 niniejszego paragrafu zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży.

21.   Jeżeli Kupujący dokonał płatności całości ceny i kosztów dostawy, warunek zawieszający, o którym mowa w punkcie 17 niniejszego paragrafu, uważa się za niezastrzeżony.

22.   W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży w trybie punktu 17 niniejszego paragrafu przedmiot zostaje przywrócony do oferty Sprzedawcy,Sklepu lub Komisanta opublikowanej w serwisie Patyna.

23.   Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl lub PayU. Zasady korzystania z obu systemów są określone przez dostawców w/w usług.

24.   Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Patyny.

25.   Kupujący ma możliwość wyrażenia woli otrzymania od Komisanta, Sklepu lub Sprzedawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki. Dokonuje tego poprzez zaznaczenie stosownej informacji w formularzu zamówienia. Brak możliwości zaznaczenia takiej informacji oznacza brak możliwości otrzymania faktury.

26.   Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

o   a. udostępnienie niniejszego regulaminu na Stronie internetowej

o   b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Patyny

o   c. wysłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa powyżej

27.   Sklep lub Sprzedający lub Komisant mają prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą lub cena nie została uregulowana w terminie wynikającym z Regulaminu.

28.   Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni, chyba, że w opisie oferowanego produktu zastrzeżono inaczej. Czas realizacji zamówień produktów o dużym gabarycie lub na zamówienie jest ustalany indywidualnie z Kupującym. Początek biegu terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności Kupującego na rachunku bankowym Patyny.

29.   Zmiany adresu wysyłki dla zakupionych Produktów Kupujący może dokonać podczas dokonywania każdego zakupu za pośrednictwem formularza zakupu.

30.   W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Kupujący jest powiadamiany w wiadomości e-mail o sposobie i terminie odbioru Produktu.

31.   Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedawców lub Sklepów i pozostają w ich posiadaniu do momentu ich nadania lub przekazania Kupującemu.

32.   W przypadku Lamp, Komisant dokonuje ich sprzedaży na rzecz Kupujących we własnym imieniu, lecz na rachunek Sprzedawców lub Sklepów.

33.   Zabronione jest nakłanianie Sklepu lub Sprzedawcy do sprzedaży Produktu poza serwisem Patyna lub przy pominięciu Administratora Patyny.

§6. Zamieszczanie treści w serwisie przez Sklepy i Sprzedawców

1.       Każdy Sklep lub Sprzedawca zamieszczając treści w ramach serwisu Patyna oświadcza, że:

o   a. Ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną na Patynie, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;

o   b. Osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;

o   c. Informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.

2.       Sklep lub Sprzedawca zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. a, b, c regulaminu na każde żądanie administratora Patyny.

3.       Sklep lub Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

4.       Administrator Patyny zastrzega sobie prawo do zmian w treści zamieszczanej przez Sklep lub Sprzedawcę, jego skracania i redagowania, a także jego usuwania bez podania przyczyny.

5.       Sklep lub Sprzedawca umieszczając na Portalu treści wyraża zgodę na niewyłączne, nieodwołalne, nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz pozwalające na udzielanie dalszych licencji pozwolenie na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania w odniesieniu do tych treści w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji portalu Patyna.

6.       Sklep lub Sprzedawca udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:

o   a. utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

o   b. wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;

o   publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

o   c. wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,

o   d. relacje i spoty telewizyjne, radiowe,

o   e. publikacje w gazetach i czasopismach,

o   f. rozpowszechnianie w Internecie, na Patynie, na portalach społecznościowych, w bannerach na innych portalach, w newsletterze,

o   g. udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.

 

§7. Zasady sprzedawania. Komis

1.       W przypadku oferowania Lamp w ramach Patyny Sprzedawca lub Sklep zawiera z Komisantem Umowę Komisu.

2.       W ramach Umowy Komisu, Komisant zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Kupującego Lampy w imieniu własnym na rachunek Sklepu lub Sprzedawcy, zaś Sklep lub Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty prowizji należnej Komisantowi na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Cenniku.

3.       Sklep lub Sprzedawca jest zobowiązany w ramach funkcjonalności serwisu Patyna do oznaczenia ceny Lampy będącego przedmiotem Umowy Komisu.

4.       Komisant jest uprawniony do zmiany ceny oznaczonej przez Sklep lub Sprzedawcę.

5.       Komisant nie jest odpowiedzialny za ukryte wady fizyczne Lamp, jak również ich wady prawne. Pełną odpowiedzialność za tego typu wady ponosi Sklep lub Sprzedawca będący stroną Umowy Komisu.

6.       Zarejestrowane i zaakceptowane przez Administratora Patyny Sklepy, a także Sprzedawcy, którzy aktywowali możliwość sprzedaży Produktów, mogą sprzedawać Produkty za pośrednictwem platformy Patyna.

7.       Sprzedawca i Sklep oświadczają, że są właścicielami oraz posiadaczami przedmiotów, które wystawiają na sprzedaż.

8.       Sprzedawca i Sklep zamieszczający Produkty stanowiące wytwory autorskie, oświadczają, że są autorami tych Produktów lub mają pełne prawo do rozporządzania nimi.

9.       Sprzedawca lub Sklep może oferować Produkty na sprzedaż na Patynie i jednocześnie w innych miejscach sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży on-line. W tym wypadku jednak jest zobowiązany do niezwłocznej i bieżącej aktualizacji Produktów sprzedawanych poprzez Patynę tak, aby oferta odzwierciedlała faktyczną dostępność Produktów. Za zamówienia niezrealizowane na skutek braku bieżącej kontroli nad aktualizacją wystawianych przez Sprzedawcę lub Sklep produktów, Patyna ma prawo pobrać prowizję w wysokości określonej w Cenniku.

10.   Sklep może sprzedawać poprzez Patynę Produkty, które będą sprzedawane wyłącznie przez Patynę i nie będą oferowane na sprzedaż w innych miejscach, (w szczególności na własnej stronie internetowej Sklepu, profilu w mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem innych serwisów pośredniczących w sprzedaży on-line) (sprzedaż na wyłączność). W tym przypadku Sklep zobowiązuje się do powstrzymania od oferowania Produktu w innych miejscach sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży on-line oraz do zaniechania promowania sprzedaży Produktu poza Patyną.

11.   Aby wystawić Produkt, który ma być przedmiotem sprzedaży na wyłączność, Sklep przy zamieszczaniu Produktu zaznacza odpowiedni checkbox “na wyłączność”.

12.   Sklep obowiązany jest do posiadania w swojej ofercie prezentowanej na Patynie minimum 15 Produktów oraz do dodawania do swojej oferty prezentowanej na Patynie minimum jednego Produktu w każdym miesiącu kalendarzowym..

13.   Zabronione jest zamieszczanie w opisach Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu Sklepu, Sprzedawcy i Kupujących, takich jak adres email, adres strony internetowej, profilu w mediach społecznościowych, numer telefonu, adres sklepu stacjonarnego, itp. W przypadku nieprzestrzegania tego zapisu Administrator Patyny jest uprawniony do usunięcia w/w informacji w każdym czasie

14.   Sklep i Sprzedawca obowiązani są do zamieszczenia rzetelnego i szczegółowego opisu Produktu, który wystawiają na sprzedaż lub który jest oferowany w Patynie na podstawie Komisu. W szczególności powinny być podane wymiary, kolor, pochodzenie, surowce, z którego Produkt jest wykonany, stan Produktu, z uwzględnieniem wszystkich uszkodzeń.

15.   Sklep i Sprzedawca obowiązani są do udostępnienia kilku fotografii dobrej jakości Produktu, uwidaczniających najważniejsze cechy Produktu (w szczególności wszelkie uszkodzenia), obrazujących Produkt ze wszystkich stron.

16.   Sklep i Sprzedawca obowiązani są do zakatalogowania Produktu do odpowiedniej kategorii produktowej spośród kategorii dostępnych w ramach serwisu Patyna. Administrator Patyny jest uprawniony do zmiany przyporządkowania do kategorii produktowejw każdym czasie, bez podania przyczyny.

17.   Patyna zastrzega sobie prawo do usunięcia Produktów będących przedmiotem Komisu  lub wystawionych przez Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek serwisu Patyna. Z tytułu usunięcia Produktu, Sklepowi lub Sprzedawcy nie przysługują wobec Administratora Patyny żadne roszczenia.

18.   Sklep i Sprzedawca mogą usuwać produkty oferowane przez nich w ramach Patyny lub będące przedmiotem Komisu, pod warunkiem, że nie jest on w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w koszyku innego Użytkownika.

19.   Produkty wystawiane przez Sklep zostają opublikowane w Patynie automatycznie po zatwierdzeniu przez Sklep wystawienia Produktu.

20.   Produkty dodawane przez Sprzedawcę (niebędącego Sklepem) po zatwierdzeniu zgłoszenia zostają zamieszczone w “poczekalni Patyny”, gdzie czekają na akceptację przez Administratora Patyny. Administrator Patyny jest uprawniony do odmowy akceptacji Produktu bez podania przyczyny, z powyższego tytułu nie przysługują Sprzedawcy żadne roszczenia. Akceptacja lub odrzucenie ogłoszenia przez Administratora Patyny nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od zatwierdzenia zgłoszenia przez Sprzedającego.

21.   Zabronione jest ponowne wystawienie w tej samej formie Produktu, którego wystawienie już raz nie zostało zaakceptowane przez Administratora Patyny.

22.   Sklep i Sprzedawca zobowiązany jest do zamieszczenia w opisie wystawianego Produktu jego ostatecznej ceny brutto wyrażonej w walucie PLN. Cena nie może zostać podniesiona w czasie wystawienia Produktu.

23. Sklep i Sprzedawca zobowiązani są do wskazania co najmniej jednego sposobu doręczenia Produktu do Kupującego wraz z podaniem ostatecznej ceny brutto wyrażonej w walucie PLN każdego z zaoferowanych sposobów doręczenia.

 

§8. Usługi dodatkowe

1.       Patyna oferuje kategorię Produktów „Klasyki”. Jest to kategoria Produktów, których pochodzenie zostało potwierdzone przez Patynę. By zgłosić Produkt do w/w kategorii, Sklep lub Sprzedawca zaznacza podczas wystawiania Produktu w ramach funkcjonalności serwisu Patyna checkbox „klasyk”. Produkt zostaje opublikowany na Patynie zgodnie z trybami publikacji opisanymi powyżej, natomiast do kategorii „Klasyki” dostaje przeniesiony po zatwierdzeniu jego pochodzenia przez Administratora Patyny.

2.       Administrator Patyny zastrzega sobie prawo dodania do sekcji „Klasyki” Produktów z oferty Sklepu,Sprzedawcy lub będących przedmiotem Komisu również poza trybem opisanym powyżej, jeżeli uzna, że oferowane produkty spełniają kryteria właściwe dla tej kategorii. O dodaniu produktu do sekcji „Klasyki” Sklep lub Sprzedawca poinformowany zostanie drogą mailową.

3.       Sprzedaż Produktów z kategorii „Klasyki” podlega takim samym zasadom jak sprzedaż pozostałych produktów z oferty Sklepu,Sprzedawcy lub Komisanta. Za umieszczenie produktu w kategorii „Klasyki” i za późniejszą jego sprzedaż nie jest pobierana dodatkowa prowizja.

4.       Patyna oferuje bony prezentowe. Zamówienie bonu następuje poprzez zgłoszenie mailowe na adres [email protected], zawierające dane osobowe zamawiającego (imię, nazwisko, adres, na jaki ma być wystawiona faktura oraz NIP w przypadku firm) oraz wartość nominalną bonu. Bon w formie elektronicznej oraz w wersji do wydruku zostanie przesłany na adres mailowy zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zaksięgowania wpłaty w pełnej wartości nominalnej bonu na podane konto mailowe.

5.       Bon prezentowy jest elektronicznym bonem towarowym. Bon prezentowy można wykorzystywać do zakupu towarów jedynie w Patynie.

6.       Bon towarowy nie jest kartą płatniczą ani elektronicznym instrumentem płatniczym. Bonu nie można zwrócić ani żądać refundacji jego wartości. Bonu nie można wymienić na gotówkę.

7.       Zapłata za bon prezentowy powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia zamówienia bonu w sposób określony powyżej, pod rygorem uznania bonu za niezamówiony.

8.       Bon prezentowy uprawnia do zakupów na Patynie do wartości nominalnej bonu. Jeżeli wartość zakupionego produktu przewyższa wartość nominalną bonu, różnicę należy uiścić na każdorazowo podane konto bankowe.

9.       Realizacja bonu prezentowego następuje poprzez dodanie Produktów do koszyka, kliknięcie „Kupuję i płacę”, a następnie kontakt pod adresem [email protected]. Email powinien zawierać: numer zamówienia, specyfikację zamówionych produktów oraz numer i wartość nominalną bonu. Po wysłaniu maila Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i realizacji bonu. Zamówienia będące realizacją bonu prezentowego nie podlegają opłacie poprzez system dotpay.pl lub payu.pl.

10.   W przypadku zakupienia Produktów o wartości niższej niż wartość nominalna bonu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot różnicy pomiędzy wartością nominalną a wartością zamówienia. Pozostałe saldo bonu będzie można wykorzystać przy kolejnych zakupach.

11.   Bon prezentowy ważny jest przez okres dwunastu miesięcy od momentu wydania. Termin ważności podany jest każdorazowo na wydruku bonu. Po upływie terminu ważności bon nie może zostać zrealizowany, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu wartości bonu.

12.   Posiadacz Bonu prezentowego odpowiada za jego bezpieczeństwo, a w przypadku kradzieży lub zagubienia Patyna nie wystawia duplikatów.

13.   Patyna może ustalać dodatkowe promocje obejmujące sprzedaż części asortymentu.

 

§9. Realizacja zamówienia

1.       Od momentu dokonania przez Kupującego zakupu poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” pod określonym Produktem, biegnie czas realizacji zamówienia.

2.       Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Administratora Patyny za określony Produkt, Patyna zleca Sprzedawcy lub Sklepowi wysyłkę Produktu lub w porozumieniu z nim podejmuje działania w celu dokonania wysyłki  Zamówiony Produkt jest wysyłany w terminie 3 dni roboczych od dnia zlecenia wysyłki.

3.       Termin wysyłki może ulec wydłużeniu, jeżeli Sprzedawca lub Sklep wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki Produktu będzie dłuższy.

4.       Postanowienia punktów 1-3 nie dotyczą doręczania Produktów, które mają zostać odebrane osobiście przez Kupującego. Sposób odbioru Produktu jest w tym przypadku ustalany indywidualnie.

5.       Produkty wystawione na sprzedaż poprzez Patynę pozostają w posiadaniu Sprzedawcy lub Sklepu do momentu wysyłki, z zastrzeżeniem Lamp oddanych w Komis.

6.       Sklep lub Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora Patyny o wszelkich okolicznościach, które mogą doprowadzić do opóźnienia realizacji wysyłki zamówienia.

7.       Na wniosek Kupującego Sklep lub Sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą, jak również Komisant obowiązany jest do wystawienia faktury VAT i dołączenie go do przesyłki zawierającej Produkt.

8.       Sklep lub Sprzedawca obowiązany jest do zachowania i przechowywania w należytych warunkach dowodów nadania przesyłek na wypadek konieczności złożenia reklamacji u doręczyciela.

9.       Zabrania się Sklepowi lub Sprzedawcy dołączania do przesyłanych Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.

10.   Po dokonaniu wysyłki zobowiązany jest do potwierdzenia jej dokonania za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach serwisu Patyna.

11.   Po dokonaniu wysyłki Produktu, Sklep lub Sprzedawca obowiązany jest do potwierdzenia wysyłki Produktu na swoim Koncie.

12.   Sklep lub Sprzedawca obowiązany jest do zapakowania Produktu z należytą starannością, wynikającą z natury Produktu, który jest przedmiotem wysyłki.

13.   Sklep lub Sprzedawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia Produktu powstałe w transporcie do momentu ich wydania Kupującemu. Sklep lub Sprzedawca jest stroną ewentualnych sporów lub postępowań reklamacyjnych z doręczycielem przesyłki[BS2]  W przypadku Lamp wysyłanych do Kupującego przez Komisanta, odpowiedzialność ta spoczywa na Komisancie.

W przypadku niedoręczenia Kupującemu Produktu w terminie 7 dni od dnia zlecenia przesyłki w trybie określonym w par. 9 pkt 2, w związku z jego uszkodzeniem lub zagubieniem w transporcie, Sklep lub Sprzedawca obowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Administratora Patyny wszystkich kwot, które otrzymał od Administratora Patyny w związku z dokonanym przez Kupującego zakupem, w tym kosztów przesyłki, w terminie 14 dni od dnia zlecenia wysyłki w trybie określonym w par. 9 pkt 2

 

§10. Rozliczenia Użytkowników z serwisem

1.       Posiadanie Konta Użytkownika, aktywowanie możliwości sprzedaży, zawarcie Umowy Komisu oraz wystawianie Produktów w Patynie są nieodpłatne.

2.       Patyna pobiera prowizję od zawartych umów sprzedaży Produktów (zarówno w zakresie pośredniczenia w transakcjach pomiędzy Użytkownikowi, jak również występowania jako strona) , która wynosi odpowiedni procent brutto wskazany w Cenniku, którego wymiar zależny jest od rodzaju sprzedaży i rodzaju Użytkownika.

3.       Patyna nie pobiera prowizji od kosztu wysyłki Produktów.

4.       Patyna nabywa prawo do prowizji od sprzedaży z chwilą, gdy Kupujący dokona płatności za Produkt.

5.       Prowizja od sprzedaży potrącana jest z bieżących wpływów za zakupy dokonywane przez Kupujących.

6.       Wypłata środków zgromadzonych przez Sprzedawcę lub Sklep z tytułu sprzedaży Produktów (zarówno sprzedawanych bezpośrednio przez Sprzedawcę lub Sklep, jak i przez Administratora Patyny w ramach Komisu) następuje 2 razy w miesiącu za okres 1 – 15 dzień miesiąca oraz 16 – ostatni dzień miesiąca. Wypłata za okres rozliczeniowy następuje do 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

7.       Wartość rozliczenia należną Sprzedawcy lub Sklepowi za poprzedni okres rozliczeniowy stanowi suma cen brutto Produktów sprzedanych w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomniejszona o prowizję Administratora Patyny oraz powiększona o koszty wysyłki tych Produktów.

8.       Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów lub reklamacji Produktów.

9.       Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy lub Sklepu, uprzednio przez niego wskazane.

10.   Administrator Patynya zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków w przypadku jeśli Sprzedawca lub Sklep nie realizuje swoich obowiązków wynikających z Regulaminu. Wypłata zostaje wstrzymana do momentu aż Sprzedawca lub Sklep wywiąże się z zobowiązań lub w inny sposób wyjaśni sprawę.

11.   Patyna wystawia faktury VAT na łączną prowizję pobraną w danym okresie rozliczeniowym od sprzedaży Produktów za wyjątkiem Lamp.

12.   Sprzedający lub Sklep zgadza się na otrzymywanie faktur drogą poczty elektronicznej. Akceptację tę można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.

 

§11. Prawo odstąpienia od umowy

1.       Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem.

2.       Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem, Sprzedawcą lub Komitenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.

3.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, przesłanego drogą elektroniczną na adres: [email protected].

4.       Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

5.       Administrator Patyny niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany w Koncie Kupującego) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.       Administrator Patyny niezwłocznie przekazuje oświadczenie Kupującego do Sprzedawcy lub Sklepu.

7.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wiąże Sklep lub Sprzedawcę od momentu jego przekazania przez Administratora Patyny.

8.       Kupujący powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres wskazany przez Komisanta w porozumieniu ze Sklepem lub Sprzedawcą.

9.       W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

10.   Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

11.   Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

12.   Sklep lub Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Administratorowi Patyny wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostawy produktu do kupującego (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep lub Sprzedawcę).

13.   Administrator Patyny dokonuje zwrotu płatności (w tym kosztów dostawy produktu (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep, Sprzedawcę lub Komisanta) Kupującemu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

14.   Administrator Patyny może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili potwierdzenia otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia do Administratora Patyny przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

15.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany na zamówienie indywidualne określone w punkcie poprzedzającym, tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także których przedmiotem są produkty poddane renowacji na życzenie klienta.

16.   W przypadku skutecznego odstąpienia Kupującego od umowy, Sklep lub sprzedawca zobowiązany jest do przesłania klientowi pełnej kwoty za zakup produktu/produktów powiększonej o koszty dostawy. Sklepowi lub Sprzedawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot naliczonej przez Patynę prowizji z tytułu sprzedaży Produktu, którego odstąpienie dotyczy.

 

§12. Umowy zawierane z przedsiębiorcami

1.       Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami.

2.       Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

3.       Przedsiębiorca jest obowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4.       Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Administratora Patyny o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Administratora Patyny niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5.       Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sklepem lub Sprzedawcą a Kupującym będącym Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sklepu lub Sprzedawcy.

 

§13. Reklamacja produktu

1.       Sklep lub Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

2.       Odpowiedzialność Sklepu, Sprzedawcy lub Komisanta z tytułu wad prawnych oraz fizycznych Produktów trwa przez okres 2 lat od dnia doręczenia Produktów Kupującemu.

3.       W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, Sklep, Sprzedawca lub Komisant nie jest odpowiedzialny za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne, chyba że wiedział o tych wadach lub z łatwością mógł się o nich dowiedzieć.

4.       Kupujący może złożyć reklamację:

a. wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres [email protected].

b. poprzez złożenie ustnego oświadczenia Administratorowi Patyny, następnie przez niego spisanego.

5.       Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.

6.       Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a. imię i nazwisko lub firmę Kupującego;

b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;

c. dołączony dowód zakupu produktu (np. faktura, dowód przelewu itp.);

d. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;

e. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;

f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);

g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

7.       Administrator Patyny potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Kupującego do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu w dane miejsce, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

8.       Administrator Patyny niezwłocznie przekazuje Sklepowi lub Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne Kupującego.

9.       Oświadczenie o zgłoszeniu reklamacji wiąże Sklep lub Sprzedawcę od momentu jego przekazania przez Administratora Patyny.

10.   Sklep lub Sprzedawca jest obowiązany do przekazania Administratorowi Patyny informacji stanowiących ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego w terminie 7 dni od dnia, w którym mógł zapoznać się ze stanem reklamowanego Produktu. Informacje te w szczególności powinny zawierać oświadczenie o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz ich uzasadnienie.

11.   W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany (na koszt Kupującego) wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

12.   Jeżeli Sklep lub Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu, przyjmuje się, że uznał reklamację Kupującego i jego żądanie.

13.   W przypadku uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną, Sklepowi lub Sprzedawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot naliczonej przez Patynę prowizji z tytułu sprzedaży zareklamowanego Produktu.

14.   W przypadku uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną, Sklep, Sprzedawca  lub Komisant zatrzymuje zareklamowany produkt.

15.   W przypadku uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną, Sklep, Sprzedawca lub Komisant ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji, zwrócić Administratorowi Patyny wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy produktu oraz dokonać wpłaty równowartości kosztów przesyłki zwrotnej Produktu przez Kupującego.

16.   Administrator Patyny dokonuje zwrotu płatności (w tym kosztów dostawy i zwrotu produktu) Kupującemu w terminie 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania zwrotu przez Sklep lub Sprzedawcę kwoty uiszczonej przez Kupującego za reklamowany produkt.

17.   Kupujący nie może dokonać skutecznej reklamacji na podstawie cechy charakterystycznej Produktu, która została ujawniona w opisie Produktu.

18.   Sklepy Sprzedawcy oraz Komisant oferują na sprzedaż przede wszystkim towary vintage, które ze swojej natury są przedmiotami używanymi, co wpływa na ich jakość, ewentualne uszkodzenia i wady. Sklepy, Sprzedawcy i Administrator Patyny starają się ujawnić wszystkie możliwe uszkodzenia Produktów przed dokonaniem zakupu.

 

§ 14. Dostęp i korzystanie z Patyny

1.       Administrator Patyny zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Patyny.

2.       Administrator Patyny nie ponosi odpowiedzialności za:

a. działania podejmowane przez Użytkowników;

b. jakość i legalność Produktów oferowanych przez Użytkowników;

c. niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Patyny;

d. prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Patyny;

e. przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Patyny;

f. wady danych wprowadzonych do Patyny przez Użytkowników.

3.       Administrator Patyny nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych zysków), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:

a. niemożności korzystania z Patyny,

b. korzystania z Patyny,

c. braku dostępu do Patyny, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Patynie,

d. błędu w funkcjonowaniu Patyny,

e. nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,

f. oddziaływania osób trzecich,

g. usunięcia Konta.

oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.

4.       Administrator Patyny nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Patyny wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.

5.       Administrator Patyny nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.

6.       Administrator Patyny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Patyny i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.

7.       Administrator Patyny dołoży wszelkich starań, lecz nie gwarantuje, że dostęp do Patyny będzie niezakłócony, wolny od błędów i bezpieczny.

8.       W przypadku zawiadomienia o dostępie do Patyny osoby nieuprawnionej Administrator Patyny podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.

9.       Administrator Patyny przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Patynie , w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.

10.   Administrator Patyny zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Patyny, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.

11.   Administrator Patyny ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Patynie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Patyny. W szczególności Administrator Patyny ma prawo do zmiany funkcjonalności Patyny.

 

§15. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Patyny

12.   Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Patyny w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected]. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Administratorowi Patyny identyfikację problemu i jego naprawę.

13.   Administrator Patyny rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

14.   W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Administrator Patyny zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Patyny i Usługi.

15.   Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Patyny, uwagi i informacje o działaniu Patyny i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Administratorowi Patyny drogą elektroniczną.

 

§16. Prawa autorskie

16.   Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na portalu stanowią przedmiot praw wyłącznych Patyny lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.

17.   Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Patyny materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Patyny lub Użytkownika i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Patyny i Użytkowników.

18.   Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej.

19.   Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Patyną, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Patyną, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

§17. Ochrona danych osobowych

1.       Dane Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Patyna zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż wszyscy Użytkownicy Patyny, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.

2.       Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

 

§18. Usuwanie kont Użytkowników

1.       Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Administratora Patyny stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.

2.       Administrator Patyny może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Patyny lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

3.       Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zakończenia ostatniej transakcji, której Użytkownik był stroną.

4.       Administrator Patyny zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Patyny z powyższego tytułu.

5.       Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Administratora Patyny, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Patynie bez uprzedniej zgody Administratora Patyny. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta.

 

§19. Zmiany Regulaminu

1.       Administrator Patyny zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2.       O zmianach oraz ich treści Administrator Patyny poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji.

3.       W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.

4.       W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

 

§20. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

1.       W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Patynie, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:

a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;

b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;

c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

2.       Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3.       Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§21. Postanowienia końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.       Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Komitenta oraz Administratora Patyny Umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora Patyny, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu.

3.       Regulamin obowiązuje od dnia 22.04 2020 roku.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Patyna Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, NIP: 5252730456, REGON :368802958.
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Data zawarcia umowy:
Data odbioru produktów:
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:
Adres konsumenta(-ów)*:
Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
Data:
*niepotrzebne skreślić