FacebookFacebook
Patyna.pl

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWNICY

I. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży poprzez Marketplace oraz korzystania z niego (dalej jako „Marketplace” lub „Serwis”).

II. Marketplace prowadzony jest przez spółkę zarejestrowaną pod firmą Patyna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000704744, posiadająca NIP: 5252730456, REGON: 368802958, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) (dalej jako „Patyna”).

III. Dane kontaktowe:
a. Adres: ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa
b. Adres poczty elektronicznej: kontakt@patyna.pl

IV. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem jest również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej; 
 2. Kupujący – Użytkownik, który dokonał zakupu Produktu;
 3. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje dot. przetwarzania danych osobowych oraz polityki cookies;
 4. Produkt – produkt wystawiony na sprzedaż w Marketplace przez Sprzedawcę;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Marketplace, Serwis – strona internetowa www.patyna.pl, umożliwiająca prezentację, sprzedaż oraz kupno Produktów, za pośrednictwem której Patyna świadczy Usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu sprzedaży, służąca realizacji Umów oraz transakcji pomiędzy Sprzedawcami a Kupującymi;
 7. Sprzedawca – sprzedawca działający w ramach Marketplace; 
 8. Treści – jakiekolwiek informacje oraz treści publikowane w Marketplace przez Użytkownika, bez względu na ich rodzaj oraz formę;
 9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
 10. Użytkownik – korzystający z Marketplace.

Informacje ogólne

I. Wszystkie Produkty są oferowane i sprzedawane przez Sprzedawców. Produkty oferowane w Serwisie przez Sprzedawców są w większości produktami używanymi, noszącymi ślady użytkowania. 

II. Patyna nie jest stroną Umów zawieranych i wykonywanych pomiędzy Kupującymi a Sprzedawcami. Warunki Umów sprzedaży Produktów (a w tym m.in. cena, czas realizacji zamówienia, koszty i sposoby dostawy), obsługa związaną z wykonaniem Umów, jak i po ich wykonaniu oraz wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ustalane i realizowane są przez Sprzedawców. 

III. Niektórzy ze Sprzedawców są przedsiębiorcami, inni nie – ma to wpływ na Pani/ Pana uprawnienia m.in. co do odstąpienia od Umowy. Informacje co do statusu Sprzedawcy oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień przekazywane są przez Sprzedawców.

IV. Patyna nie odpowiada za warunki Umów sprzedaży Produktów, obsługę związaną z wykonaniem Umów, jak i obsługą po ich wykonaniu, informacje przekazywane przez Sprzedawców lub brak wymaganych prawem informacji (m.in. w zakresie tego czy dany Sprzedawca jest przedsiębiorcą, prawie do odstąpienia). 

V. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowości, prosimy o kontakt na adres e-mail Patyny: kontakt@patyna.pl lub ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa.

Zasady korzystania z serwisu

I. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności oraz akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności.   II. Niezbędnymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie, umożliwiającymi korzystanie z Serwisu przez Użytkownika są:

 1. Posiadanie minimalnie wymaganego sprzętu technicznego: (1) urządzenia oraz oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron www, (2) dostępu do Internetu, (3) poprawnie zainstalowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej, (4) poprawnie skonfigurowanego konta mailowego, (5) konta bankowego lub karty debetowej/kredytowej; 
 2. Akceptacja warunków Regulaminu wraz z załącznikami oraz Polityki Prywatności; 
 3. Poprawne wypełnienie elektronicznego formularza w Serwisie, poprzez podanie prawdziwych i aktualnych danych: (1) imienia i nazwiska, (2) firma (opcjonalnie), (3) adres, (4) adres e-mail, (5) numer telefonu, (6) uwagi do zamówienia (opcjonalnie), (7) numer NIP (opcjonalnie).   III.Patyna nie ponosi kosztów spełnienia przez Użytkownika wymogów przewidzianych w punkcie II powyżej, a w szczególności kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem i innych. Patyna nie ponosi również odpowiedzialności za zakłócenia, a w tym m.in. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które to zakłócenia są wynikiem działania siły wyższej, zabronionym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwis z urządzeniami oraz infrastrukturą Użytkownika. 

IV. Patyna zastrzega sobie prawo udostępniania innym podmiotom danych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Użytkownikom zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste oraz interesy Patyny i osób trzecich.

V. Użytkownikom zabronione jest dokonywanie zakupu Produktów poza serwisem Patyny.

VI. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania właściwych i niezbędnych środków technicznych minimalizujących zagrożenia związane z pozyskiwaniem i modyfikowaniem danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

Sposób dokonywania zakupu

I. Użytkownik może złożyć zamówienie na Produkt, po uprzedniej bezpłatnej rejestracji w Serwisie, lub bez dokonywania rejestracji. Rejestracja Użytkownika powoduje stworzenie dla niego konta Użytkownika, które umożliwia korzystanie z Serwisu po uprzednim zalogowaniu się do niego. 

II. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza w Serwisie. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Użytkownik otrzymuje powiadomienie na wskazany adres e-mail o założeniu konta. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Użytkownik w każdej chwili może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na stworzeniu i utrzymywaniu konta Użytkownika poprzez skierowanie takiego żądania na adres e-mail Patyny: kontakt@patyna.pl lub pisemnie na adres Patyny. Patyna może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na stworzeniu i utrzymywaniu konta Użytkownika, poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu Serwisu lub narusza dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, prawa i interesy zarówno Serwisu, Patyny jak i osób trzecich. Wypowiedzenie w/w umowy skutkuje usunięciem konta Użytkownika w terminie 14 dni od chwili wprowadzenia tego oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Użytkownik mógł zapoznać się z jego treścią.   III. Aby złożyć zamówienie należy: (1) skompletować je, poprzez dodanie Produktów do koszyka; (2) przejść do koszyka; (3) przejść do kasy, (4) uzupełnić wymagane dane i wybrać metodę dostawy oraz płatności; (5) zaznaczyć wymagane check-box’y i kliknąć „Kupuję i płacę”. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest tożsame ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 

IV. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego opłacenie przez Kupującego.

V. Ceny Produktów wskazane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów Dostawy. Ceny Produktów mogą ulec zmianie, jednak zmiana cen nie ma wpływu na już złożone zamówienia.   VI. Możliwe są następujące formy płatności: PayU, a w tym płatność Blik udostępniona przez w/w serwis oraz bonem prezentowym.

VII. Informacje w Serwisie nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, tj. Sprzedawca może odmówić zawarcia Umowy w uzasadnionych przypadkach. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest równoznaczne z przyjęciem oferty Użytkownika.   VIII. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni  od dnia zapłaty ceny przez Kupującego. Przez zapłatę ceny uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Patyny. Czas realizacji może być inny, niż wskazany powyżej, po uprzednim ustaleniu go ze Sprzedawcą.

IX. Sprzedawcy na stronie oferowanych przez nich Produktów, zamieszczają informację o tym czy posiadają status przedsiębiorcy, szczegółowo opisują stan Przedmiotów oraz informują jaki jest czas realizacji zamówienia , jeżeli jest on inny, niż ten podany powyżej. Ponadto Sprzedawca zamieszcza na stronie oferowanych Produktów inne wymagane przez prawo informacje.   X. W wyjątkowych sytuacjach, np. przy jednoczesnym zakupie dużej ilości Produktów lub złożenia dużej ilości zamówień na Produkty w tym samym czasie, może okazać się, że Produkt będzie niedostępny. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o takiej sytuacji i braku możliwości zrealizowania zamówienia.   XI. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej. Sprzedawca może wyrazić zgodę na dostawę Produktów do miejsc, znajdujących się poza granicami Polski. Możliwy jest odbiór osobisty Produktów przez Kupujących po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą lub Patyną. Produkty oferowane i sprzedawane przez Sprzedawców mogą być objęte promocjami – zasady promocji zamieszczone są przez Sprzedawcę.  Kategoria “Klasyki” zawiera Produkty, których pochodzenie zostało zweryfikowane i potwierdzone przez Patynę. 

Zwroty płatności

I. W przypadku złożenia zamówienia oraz jego opłacenia, a następnie: anulowania zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji; odstąpienia od umowy; uznania reklamacji skutkującego koniecznością zwrotu ceny; nieprzyjęcia zamówienia (oferty), Serwis albo Sprzedawca dokona zwrotu należności w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia; odstąpienia od umowy; uznania reklamacji lub nieprzyjęcia zamówienia.

II. Zwrot płatności dokonywany jest przy wykorzystaniu tej samej formy płatności, jaką wybrał Kupujący do zapłaty ceny.

III. Kupujący zobowiązany jest do przekazania Serwisowi albo Sprzedawcy niezbędnych danych do dokonania zwrotu. W przypadku nie przekazania tych danych, Serwis oraz Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dokonanego zwrotu. 

Bony prezentowe

I. Serwis oferuje możliwość nabycia bonu prezentowego, który umożliwia nabycie Produktów w Serwisie do wysokości środków pieniężnych wpłaconych przez Użytkownika. Bony prezentowe są bonami na okaziciela.   II. Użytkownik może nabyć bon prezentowy poprzez zgłoszenie takiej woli na adres kontakt@patyna.pl, wskazując dane niezbędne do jego wystawienia, tj. imię i nazwisko, adres oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorcy i wartość nominalną bonu. Następnie Użytkownik musi dokonać płatności zgodnie z instrukcją przesłaną przez Serwis. Bon prezentowy zostanie przesłany na adres e-mail Użytkownika w terminie 3 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.

III. Bony prezentowe nie mogą zostać zwrócone, ani wymienione na gotówkę.   IV. Bony prezentowe nie są kartami płatniczymi, ani elektronicznymi instrumentami płatniczymi.   V. Bon prezentowy umożliwia nabycie Produktów w Serwisie do wartości nominalnej bonu (wartość nominalna bonu jest równa wpłacie Użytkownika, o której mowa w pkt II powyżej).   VI. Zapłata za Produkt za pomocą bonu prezentowego polega na: dodaniu Produktów do koszyka, kliknięcie „Zamawiam i płacę”, a następnie przesłanie wiadomości do Serwisu na adres: kontakt@patyna.pl, w którym Kupujący wskaże numer zamówienia, specyfikację zamówionych Produktów oraz numer i wartość nominalną bonu prezentowego.

VII. W przypadku zakupu Produktów o wartości niższej niż wartość nominalna bonu prezentowego, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot różnicy. Pozostała wartość bonu prezentowego jest do wykorzystania przy kolejnych zakupach. 

Nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez administratora

I. Patyna świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników następującą usługę:
a. konto Użytkownika
b. formularz kontaktowy
c. Newsletter
d. Czat
(dalej łącznie jako "Usługi").

II. Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. 

III. Usługa Prowadzenia konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu rejestracji zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie. Polega ona na stworzeniu i utrzymywaniu indywidualnego konta Użytkownika, umożliwiającego odtworzenie danych wskazanych przez rejestracji, zmianę tych danych, przeglądanie zamówień. Użytkownik w każdej chwili może wypowiedzieć Usługę poprzez skierowanie takiego żądania na adres e-mail Patyny lub pisemnie na adres Patyny. Patyna może wypowiedzieć Usługę, poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu Serwisu lub narusza dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, prawa i interesy zarówno Serwisu, Patyny jak i osób trzecich. Wypowiedzenie w/w umowy skutkuje usunięciem konta Użytkownika w terminie 14 dni od dnia odbioru przez drugą stronę tego wypowiedzenia.

IV. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu wiadomości do Patyny. Rezygnacja z tej usługi jest możliwa w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – polega ona na zaprzestaniu przesyłania pytań do Patyny.

V. Usługa Newsletter dostępna jest po zapisaniu się do Newslettera. Polega ona na przesyłaniu informacji do Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail. Rezygnacja z tej usługi jest możliwa w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – polega ona na kliknięciu w link umiejscowiony w Newsletterze dot. rezygnacji z niego.

VI. Usługa czatu polega na wysłaniu wiadomości do Patyny oraz otrzymaniu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Rezygnacja z tej usługi jest możliwa w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – polega na zaprzestaniu przesyłania pytań do Patyny, a w przypadku nieotrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość, polega na poinformowaniu Patyny przez Użytkownika, że rezygnuje on z tej usługi.

VII. Patyna nie gwarantuje i nie odpowiada za ewentualny brak dostępności Usług, jak również za przerwy i zakłócenia w dostępie do nich, w szczególności jeżeli spowodowane są koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji infrastruktury Patyny lub Użytkownika oraz z przyczyn niezależnych od Patyny.   VIII. Patyna nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkowników z Usług, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe działaniem lub zaniechaniem Użytkowników, w szczególności gdy działanie to lub zaniechanie jest niezgodne z postanowieniami Regulaminu, prawem lub związane jest z podaniem nieprawdziwych lub niepełnych informacji.   IX. Nieuprawnione rozpowszechnianie treści w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika jest zabronione.

Reklamacje produktów

I. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail na adres e-mail Patyny: kontakt@patyna.pl lub w formie pisemnej, wysłanej na adres Patyny.   II. Patyna rekomenduje, aby reklamacja zawierała następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu, firmę oraz numer NIP i KRS (gdy zakup dokonywany był w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), podanie informacji w jakim zakresie wnoszona jest reklamacja oraz opis zdarzenia powodującego konieczność jej złożenia, a w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Powyższe stanowią zalecenia Patyny i brak w/w informacji nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.   III. W przypadku nie uzyskania wszystkich niezbędnych danych do rozpoznania reklamacji, Patyna zwróci się do Kupującego o uzupełnienia niezbędnych informacji, a Kupujący zobowiązany jest udzielić wszystkich niezbędnych informacji.   IV. Patyna rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji. Jeżeli w w/w terminie nie jest możliwe rozpoznanie reklamacji, Patyna w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji poinformuje Kupującego o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.

V. Konsument może żądać naprawy lub wymiany Produktu jeżeli nie jest on zgodny z Umową.

VI. Sprzedawca może dokonać wymiany gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.   VII. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w przypadkach przewidzianych w art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.   VIII. Koszty odbioru, naprawy lub wymiany Produktu (m.in. opłaty pocztowej, przewóz) ponosi Sprzedawca.   IX. W przypadku konieczności zwrotu ceny przez Sprzedawcę z uwagi na odstąpienie od Umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zwróci cenę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu od Konsumenta lub odebrania oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument do dokonania płatności za Produkt.   X. Kupujący, którzy nie są Konsumentami również mogą złożyć reklamację w sposób wskazany powyżej. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do usunięcia wady Produktu poprzez usunięcie wady, wymiany produktu na nowy lub odstąpienia od Umowy, wedle wyboru Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawców za szkody wyrządzone Kupującym, którzy nie są Konsumentami ograniczona jest do kwoty zapłaconej przez Kupującego.  

Reklamacje dot. serwisu

I. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Patyny: kontakt@patyna.pl lub w formie pisemnej, wysłanej na adres Patyny.   II. Patyna rekomenduje, aby reklamacja zawierała następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu, firmę oraz numer NIP i KRS, podanie informacji w jakim zakresie wnoszona jest reklamacja oraz opis zdarzenia powodującego konieczność jej złożenia, a w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Powyższe stanowią zalecenia Patyny i brak w/w informacji nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.   III. W przypadku nie uzyskania wszystkich niezbędnych danych do rozpoznania reklamacji, Patyna zwróci się do Użytkownika o uzupełnienia niezbędnych informacji, a Użytkownik zobowiązany jest udzielić wszystkich niezbędnych informacji.   IV. Patyna rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia reklamacji. Jeżeli w w/w terminie nie jest możliwe rozpoznanie reklamacji, Patyna w terminie 30 dni od dnia wniesienia reklamacji poinformuje Użytkownika o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń

I. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Użytkownika, który jest Konsumentem, można znaleźć pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

II. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

I. Konsument, który zawarł Umowę na odległość ze Sprzedawcą, który jest przedsiębiorcą lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na odległość, może w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu, odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.   II. Termin 14 dni zostanie zachowany, gdy Konsument wyśle w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu. Produkt powinien być zwrócony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

III. Adres, na który należy zwrócić Produkt do Sprzedawcy, wskazany zostanie Kupującemu przez Patynę.   IV. W przypadku odstąpienia, Sprzedawca lub Serwis zwraca koszty doręczenia Produktu, do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Serwisie.

V. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. 

Ochrona danych osobowych

I. Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

I. Patyna  uprawniona jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:

 1. Zaistnienia siły wyższej;
 2. Zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub innych przepisów prawa;
 3. Zmiany oferty Serwisu oraz sposobów zawierania Umów, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty;
 4. Obowiązku dostosowania Regulaminu do zaleceń władz publicznych; 
 5. Zmiany funkcjonalności Serwisu, wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub rezygnacji ze świadczenia tych usług, zmiany obecnie funkcjonujących usług, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do w/w zmian;
 6. Konieczności usunięcia niejasności, błędów w Regulaminie, jak również zmiany danych teleadresowych, numerów identyfikacyjnych, lub linków;
 7. Poprawy jakości obsługi Użytkowników. II. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania nowej wersji Regulaminu w Serwisie. Patyna poinformuje o zmianie Regulaminu Użytkowników posiadających założone i aktywne konta Użytkowników, poprzez przesłanie nowej treści Regulaminu na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu, przy czym zobowiązany jest powiadomić o tym Patynę, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

III. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.patyna.pl.

IV. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

V. Regulamin wchodzi w życie z dniem […]. 

Załączniki:
a. Wzór odstąpienia od Umowy

REGULAMIN SPRZEDAŻY

I. Marketplace prowadzony jest przez spółkę zarejestrowaną pod firmą Patyna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000704744, posiadająca NIP: 5252730456, REGON: 368802958, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) (dalej jako „Patyna”).

II.Dane kontaktowe:
a. Adres: ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa
b. Adres poczty elektronicznej: kontakt@patyna.pl

III. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem jest również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 2. Konto sklepu – konto Sprzedawcy, które umożliwia sprzedaż Produktów po uprzednim zalogowaniu się do niego;
 3. Kupujący – Użytkownik, który dokonał zakupu Produktu;
 4. Marketplace, Serwis – strona internetowa www.patyna.pl, umożliwiająca prezentację, sprzedaż oraz kupno Produktów, za pośrednictwem której Patyna świadczy Usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu sprzedaży służąca realizacji Umów oraz transakcji pomiędzy Sprzedawcami a Kupującymi;
 5. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje dot. przetwarzania danych osobowych oraz polityki cookies.
 6. Produkt – produkt wystawiony na sprzedaż w Marketplace przez Sprzedawcę;
 7. Regulamin – regulamin www.patyna.pl – Użytkownicy, który określa zasady i warunki sprzedaży poprzez Marketplace oraz korzystania z niego;
 8. Regulamin sprzedaży – niniejszy dokument;
 9. Sprzedawca – sprzedawca działający w ramach Marketplace;
 10. Treść – jakiekolwiek informacje przekazywane m.in. podczas rejestracji, jak również treści dotyczące oferowanych przez Sprzedawców Produktów, a w szczególności, opisy słowne, oznaczenia, zdjęcia, grafiki i inne formy prezentacji, jak również znaki towarowe oraz materiały stanowiące przedmiot praw autorskich i innych praw pokrewnych, które to treści przekazywane są Patynie przez Sprzedawcę;
 11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
 12. Umowa Usługi – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Patyną, a Sprzedawcą poprzez akceptację Regulaminu sprzedaży, Regulaminu oraz Polityki prywatności;
 13. Usługa - usługi martkeplace świadczone drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu rozwiązania technologicznego umożliwiającego założenia przez Sprzedawcę konta w serwisie www.patyna.pl, w celu prezentacji i sprzedaży Produktów;
 14. Użytkownik – korzystający z Marketplace.

Informacje ogólne

I. Regulamin sprzedaży określa zasady i warunki świadczenia przez Patynę na rzecz Sprzedawców Usługi.

II. Sprzedawca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, Regulaminem, jak również z Polityką prywatności oraz akceptuje postanowienia tych dokumentów.

III. Patyna nie jest stroną Umów zawieranych i wykonywanych pomiędzy Kupującymi a Sprzedawcami. Warunki Umów sprzedaży Produktów (a w tym m.in. cena, czas realizacji zamówienia, koszty i sposoby dostawy), obsługa związaną z wykonaniem Umów, jak i po ich wykonaniu oraz wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ustalane i realizowane są przez Sprzedawców.

IV. Patyna nie odpowiada za warunki Umów sprzedaży Produktów, obsługę związaną z wykonaniem Umów, jak i obsługą po ich wykonaniu, informacje przekazywane przez Sprzedawców lub brak wymaganych prawem informacji (m.in. w zakresie tego czy dany Sprzedawca jest przedsiębiorcą).

Zasady korzystania z usługi

I. Przedmiotem Umowy Usługi jest świadczenie przez Patynę Usługi za pośrednictwem Serwisu w zamian za wynagrodzenie.

II. Usługa obejmuje: (1) udostępnienie Konta sprzedawcy; (2) prowadzenie marketingu i promocji Serwisu; (3) przekazywanie Sprzedawcy należności zapłaconych przez Kupujących, wynikających z Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.

III. Niezbędnymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie, umożliwiającymi korzystanie z Usługi przez Sprzedawcę są:

 1. Posiadanie minimalnie wymaganego sprzętu technicznego: (1) urządzenia oraz oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron www, (2) dostępu do Internetu, (3) poprawnie zainstalowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej, (4) poprawnie skonfigurowanego konta mailowego, (5) konta bankowego lub karty debetowej/kredytowej;
 2. Akceptacja warunków Regulaminu sprzedaży, Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 3. Założenie Konta sprzedawcy;

IV. Patyna nie ponosi kosztów spełnienia wymogów przewidzianych w punkcie II powyżej, a w szczególności kosztów połączenia urządzeń z Internetem i innych. Patyna nie ponosi również odpowiedzialności za zakłócenia, a w tym m.in. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które to zakłócenia są wynikiem działania siły wyższej, zabronionym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwis z urządzeniami oraz infrastrukturą Sprzedawcy.

V. Patyna zastrzega sobie prawo udostępniania innym podmiotom danych Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

VI. Użytkownikom zabronione jest dostarczanie Treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste oraz interesy Patyny i osób trzecich. Użytkownikom zabronione jest dokonywanie zakupu Produktów poza serwisem Patyny w przypadku oferowania Produktów „na wyłączność”.

VII. Sprzedawca zobowiązany jest do stosowania właściwych i niezbędnych środków technicznych minimalizujących zagrożenia związane z pozyskiwaniem i modyfikowaniem danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

VIII. Sprzedawca może sprzedawać Produkty jedynie po uprzedniej, bezpłatnej rejestracji w Serwisie. Rejestracja Sprzedawcy powoduje stworzenie dla niego konta, które umożliwia sprzedaż Produktów po uprzednim zalogowaniu się do niego („Konto sklepu”).

IX. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza w Serwisie, poprzez wskazanie następujących danych: (1) imienia i nazwiska, (2) firma (opcjonalnie), (3) adres, (4) siedzibę (opcjonalnie), (4) adres e-mail, (5) numer telefonu, (7) numer NIP (opcjonalnie), numer konta. Wszelkie dane podawane przez Sprzedawcę muszą być pełne i prawdziwe.

X. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Sprzedawca otrzymuje powiadomienie na wskazany adres e-mail o założeniu Konta sklepu. W trakcie rejestracji Sprzedawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu sprzedaży, Regulaminu i Polityki Prywatności. Patyna może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na stworzeniu i utrzymywaniu Konta sklepu, poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres e-mail wskazany przez Sprzedawcę, gdy ten narusza postanowienia Regulaminu sprzedaży, Regulaminu, Polityki prywatności Serwisu lub narusza dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, prawa i interesy zarówno Serwisu, Patyny jak i osób trzecich.

XI. Patyna zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych podawanych przez Sprzedawców, a w szczególności czy są one pełne i prawdziwe. Na wezwanie Patyny, Sprzedawca zobowiązany jest do przedstawienia danych, informacji i dokumentów, które będą potwierdzały prawdziwość podanych przez niego informacji.

XII. Po prawidłowym wypełnieniu danych, o których mowa powyżej oraz pozytywnej weryfikacji tych danych przez Patynę (o ile zostanie taka dokonana), Konto sklepu zostaje założone w Serwisie, a pomiędzy Patyną, a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy Usługi.

XIII. Po prawidłowym wypełnieniu danych, o których mowa powyżej, Sprzedawca otrzyma adres e-mail z potwierdzeniem założenia Konta sklepu oraz instrukcją aktywacji tego konta.

XIV. W przypadku Sprzedawców będących przedsiębiorcami, dane wypełnione w formularzy muszą być zgodne z danymi zawartymi w rejestrach, a w szczególności Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze właściwym dla kraju rejestracji podmiotu. W przypadku zmiany danych, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji danych w Koncie sklepu.

XV. Konto sklepu posiada następujące funkcjonalności: (1) możliwość zmiany danych wskazanych podczas rejestracji; (2) zarządzenie oferowanymi Produktami; (3) wprowadzanie informacji, regulujących zasady współpracy Sprzedawcy z Kupującym; (4) komunikację pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;

XVI. Każdy z oferowanych Produktów przez Sprzedawcę, musi zawierać: (1) opis Produktu, a w tym jego cechy charakterystyczne, z dokładnym określeniem jego zużycia oraz wad; (2) informacje o produkcie; (3) inne informacje, które wymagane są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

XVII. Oferty Sprzedawców wyświetlane są według daty dodania (od najnowszej oferty do najstarszej), albo według ceny (od najniższej do najwyższej albo od najwyższej do najniższej – według wyboru Użytkownika).

XVIII. Zabronione jest wprowadzanie w błąd Użytkowników przez Sprzedawców poprzez podawanie nieprawdziwych informacji, lub zaniżenie cen produktów i podnoszenie cen ich dostawy.

XIX. Patyna rozpoznaje reklamacje dot. Produktów zgłoszone przez Kupujących wedle własnego uznania, przy uwzględnieniu stanowiska Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia przez Patynę reklamacji Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest zastosować się do ustalonego przez Patynę sposobu uwzględnienia Reklamacji.   XX. Patyna oferuje w ramach Serwisu kategorię “Klasyki”. Kategoria ta uwzględnia Produkty, których pochodzenie zostało potwierdzone przez Patynę. By zgłosić Produkt do kategorii “Klasyki”, Sprzedawca zaznacza podczas wystawiania Produktu checkbox “Klasyk”. Produkt zostanie dodany do kategorii “Klasyki” po zatwierdzeniu jego pochodzenia przez Patynę. Patyna może samodzielnie dodać Produkt do kategorii “Klasyki”, jeżeli potwierdzi jego pochodzenie, bez względu na to, czy Sprzedawca zaznaczy podczas wystawiania Produktu w/w checkbox. 

Zamieszczanie produktów i treści

I. Sprzedawcom zabronione jest dostarczanie Treści i Produktów o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste oraz interesy Patyny i osób trzecich. Sprzedawcom zabronione jest dokonywanie sprzedaży Produktów poza serwisem Patyny w przypadku oferowania Produktów „na wyłączność”.

II. Zabronione jest zamieszczanie Treści, które miałyby na celu zachęcenie do bezpośredniego kontaktu Użytkownika ze Sprzedawcą.

III. Sprzedawca może publikować tylko takie Treści, co do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej, są zgodne z prawem oraz Regulaminem, Regulaminem sprzedaży i Polityką prywatności. Sprzedawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne zgody w odpowiednich formach na publikację Treści. Na żądanie Patyny, Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia danych, informacji i dokumentów, które będą potwierdzały, że Treści opublikowane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu sprzedaży.

IV. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane Treści, sprzedawane Produkty oraz za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.

V. W przypadku powzięcia informacji, że Treści publikowane przez Sprzedawców są niezgodne z prawem, Regulaminem, Regulaminem sprzedaży, Polityką Prywatności, lub naruszają prawa osób trzecich, Patyna może zobowiązać Sprzedawcę do redakcji treści według wskazanych wytycznych, samodzielnie zredagować Treści lub usunąć Treść.

VI. Sprzedawca może publikować oferty Produktów, które (1) spełniają wymagania z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, zgodności z wymaganiami prawnymi, jak np. jakości handlowej, oznakowań, opakowań, wraz z pełną dokumentacją, która jest wymagana przepisami prawa; (2) nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, a w szczególności zasad współżycia społecznego; (3) są wprowadzone i dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej oraz co do których zostały uiszczone przez Sprzedawcę wszystkie należności publicznoprawne; (4) nie są przedmiotem postępowania sądowego, zabezpieczającego, egzekucyjnego, nie są co do nich zgłoszone jakiekolwiek roszczenia osób trzecich. Produkty nie spełniające w/w wymogów nie mogą być oferowane i sprzedawana za pomocą Serwisu, w żadnej formie, również jako dodatki, gratisy itp. Zakazane jest dokonywanie obrotu za pośrednictwem Serwisu następujących produktów: narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające itp.; broń, materiały pirotechniczne; napoje alkoholowe; wyroby tytoniowe; produkty lecznicze oraz innych produktów, które nie są zgodne z przeznaczeniem Serwisu.   VII. Sprzedawca ma obowiązek posiadać wszelkie zgody i zezwolenia, koncesje oraz zgłoszenia które są przewidziane przez prawo, umożliwiające mu korzystanie z Usługi oraz sprzedaży Produktów.

VIII. Sprzedawca zobowiązuje się do zamieszczania Treści w sposób rzetelny, pełny i prawdziwy. Ponadto zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich wymogów przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności w zakresie obrotu konsumenckiego (m.in. prawie do odstąpienia, zasadach reklamacji, opłatach i usługach dodatkowych).

IX. Zamieszczenie Treści przez Sprzedawcę jest równoznaczne z upoważnieniem Patyny do opublikowania ich w Serwisie. Sprzedawca z chwilą zamieszczenia Treści udziela Patynie niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie. Sprzedawca pozwala na udzielanie dalszych licencji. Licencja na korzystanie z Treści obejmuje następujące pola eksploatacji: (1) utrwalanie i zwielokrotnianie Treści; (2) wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarzy; (3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; (4) wszelkie formy publikacji, w szczególności ulotki, plakaty, bilbordy, inne drukowane i internetowe materiały promocyjne; (5) relacje i spoty telewizyjne, radiowe; (6) publikacje w gazetach i czasopismach; (7) rozpowszechnianie w Internecie, w Serwisie, na portalach społecznościowych, innych portalach, w newsletterze; (8) udostępnianie innym podmiotom do celów określonych w punktach powyżej.

X. Patyna ani Serwis nie weryfikują Treści, ani Produktów zamieszczanych przez Sprzedawców. W przypadku powzięcia informacji, że Treści lub Produkty są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, Regulaminem, Regulaminem sprzedaży lub Polityką prywatności, godzą w interes Patyny lub osób trzecich, Patyna lub Serwis posiada uprawnienie do wstrzymania sprzedaży lub usunięcia ofert Produktu lub Treści.

XI. Publikacja oferty Produktu Sprzedawcy, następuję w ciągu 2 dni roboczych po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Sprzedawcę dot. publikacji oferty Produktu. W przypadku powzięcia informacji przez Patynę, że Treści oferty lub Produkt nie spełnia wymogów przewidzianych prawem lub są one niezgodne treścią Regulaminu sprzedaży, Regulaminu lub Polityki prywatności, Patyna może nie opublikować oferty.

Odpłatność korzystania z usługi

I. Usługa jest odpłatna. Sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Patyny.

II. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Patyny za określony Produkt, Patyna przekazuję tę informację Sprzedawcy niezwłocznie. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu do Kupującego w terminie 7 dni od dnia zapłaty ceny przez Kupującego. Za dzień zapłaty ceny uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Patyny.

III. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia dokumentu potwierdzającego zakup Produktu, tj. faktur VAT lub paragonu, jeżeli taki wymóg wynika z powszechnie obowiązującego prawa.

IV. Sprzedawca po dokonaniu wysyłki Produktu, zobowiązany jest do potwierdzenia jego wysyłki za pomocą funkcjonalności dostępnej w Serwisie.

V. Sprzedawca zobowiązany jest zastosować sposób przesyłki, formę oraz odpowiednie zabezpieczenia, które wynikają z charakteru wysyłanego Produktu.

VI. W przypadku niedoręczenia Kupującemu Produktu w terminie w związku z jego uszkodzeniem lub zagubieniem w transporcie, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Patyny wszystkich kwot, które otrzymał od Patyny w związku z dokonanym przez Kupującego zakupem, w tym kosztów przesyłki, w terminie 14 dni od dnia, w którym Produkt miał został dostarczony Kupującemu.

VII. Patyna pobiera 15% prowizję od zawartych Umów, która jest naliczana od ceny brutto Produktu.

VIII. Obowiązek zapłaty Sprzedawcy wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, powstaje w chwili uiszczenia ceny przez Kupującego.

IX. Zapłata prowizji przez Sprzedawcę na rzecz Patyny, następuje poprzez potrącenie prowizji należnej Patynie, z wierzytelnością Sprzedawcy o wypłatę ceny uiszczonej przez Kupującego. Sprzedawca wyraża zgodę na automatyczne potrącanie w/w należności.

X. Wypłata środków z tytułu Umów następuje 2 razy w miesiącu za okres 1-15 dzień miesiąca oraz 16- ostatni dzień miesiąca. Wypłata za dany okres rozliczeniowy następuje do 5 dni roboczych po jego zakończeniu. Wysokość środków wypłacanych przez Patynę, jest równa sumie wpłat dokonanych przez Kupujących w ramach realizacji Umów ze Sprzedawcą, pomniejszona o wysokość należnej Patynie prowizji. Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy uprzednio przez niego wskazane. Za dzień wypłaty środków rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Patyny. Patyna wystawia faktury VAT na łączną prowizję pobraną w danym okresie rozliczeniowym od sprzedaży Produktów. Sprzedawca może dokonać potrącenia swojej wierzytelności wobec Patyny, jedynie za jej zgodą.

XI. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego lub uznania reklamacji, co powoduje konieczność zwrotu środków Kupującemu, Sprzedawca samodzielnie rozliczy się z Kupującym. W sytuacji gdy Kupujący odstąpił od Umowy bez winy Sprzedawcy, Sprzedawca może zwrócić się do Patyny o zwrot wynagrodzenia. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować okoliczności związane z odstąpieniem od Umowy.

XII. Patyna może wstrzymać wypłatę środków w w/w terminach w przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje obowiązków oraz nie stosuje się do Regulaminu, Regulaminu sprzedaży oraz Polityki prywatności.

XIII. Sprzedający zgadza się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

Odpowiedzialność

I. Sprzedawca korzystając z Serwisu odpowiada za prawdziwość, pełność, aktualność oraz zgodność wszystkich informacji podawanych w Serwisie, publikowanych Treści oraz Produktów z powszechnie obowiązującym prawem, jak również Regulaminem sprzedaży, Regulaminem oraz Polityką prywatności.

II. Jeżeli wobec Patyny zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich, Sprzedawca zobowiązany jest na własny koszt do: (1) udzielania wszelkich informacji oraz przekazywania dokumentów na wezwanie Patyny; (2) na żądanie Patyny niezwłocznego przystąpienia do postępowania po stronie Patyny; (3) zapłaty kwot, jakie Patyna będzie zobowiązana zapłacić w związku ze zdarzeniami wynikającymi z niezachowania obowiązku Sprzedawcy wskazanego w pkt I powyżej, a w szczególności kar pieniężnych nałożonych na Patynę, opłat publicznoprawnych oraz kosztów poniesionych przez Patynę, a w tym kosztów pomocy prawnej i kosztów zastępstwa procesowego. Ponadto Patyna może dochodzić odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

III. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoją działalność w Serwisie oraz w zakresie realizacji Umów, a w tym niewykonania lub nienależytego wykonania Umów.

IV. Wyłącznie Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan fizyczny i prawny Treści oraz Produktów, ich bezpieczeństwo oraz zgodność z prawem, jak również rzetelność, prawdziwość, pełność i aktualność informacji podawanych przez Sprzedawcę oraz Treści zamieszczane przez niego.

V. Patyna zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący zgłasza swoje żądania lub roszczenia do Patyny w związku z zawartą Umową pomiędzy nim, a Sprzedawcą (dalej jako „Informacja”). Jeżeli Sprzedawca nie zgadza się z zasadnością lub wysokością żądań lub roszczeń Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Patynę Informacji, poinformować Kupującego w sposób jednoznaczny i jasny, że Patyna nie jest stroną zawartej Umowy oraz że to Sprzedawca uwzględnia albo nie uwzględnia żądania lub roszczenia Kupującego, a dalsze kroki Kupującego powinny być kierowane bezpośrednio do Sprzedawcy. W tym samym terminie Sprzedawca zobowiązany jest podjąć kontakt z Kupującym, a następnie w terminie 3 dni roboczych od podjęcia kontaktu ustalić sposób rozwiązania sprawy i poinformować o nim Patynę.

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy usługi

I. Umowa Usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

II. Umowa Usługi zostaje rozwiązana automatycznie w przypadku niespełnienia przez Sprzedawcę następującego warunku: Posiadanie co najmniej 15 Produktów w swojej ofercie oraz dodawanie co najmniej jednego Produktu w każdym miesiącu kalendarzowy.

III. Sprzedawca oraz Patyna mogą rozwiązać Umowę Usługi bez podawania przyczyny z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

IV. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy Usługi pozostaje bez znaczenia na zobowiązania Sprzedawcy względem Kupujących.

V. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu sprzedaży przez Sprzedawcę lub przyjętych standardów obsługi Użytkowników, pomimo wezwania Sprzedawcy przez Patynę do jego przestrzegania w terminie 7 dni, Patyna zastrzega sobie możliwość zawieszenia działalności Sprzedawcy lub ograniczenia w świadczeniu poszczególnych usług na rzecz Sprzedawcy. O powyższym, Patyna poinformuje Sprzedawcę. Patyna przywróci działalność Sprzedawcy i wszelkie ograniczenia w świadczeniu poszczególnych usług, po upływie terminu 1 miesiąca oraz na podstawie informacji o podjętych przez Sprzedawcę działaniach, zmierzających do przestrzegania Regulaminu sprzedaży i przyjętych standardów obsługi Użytkowników.

VI. Patyna może wypowiedzieć Umowę Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:

 1. naruszenia postanowień Regulaminu sprzedaży przez Sprzedawcę i braku zastosowania się do jego postanowień, pomimo uprzedniego wezwania wystosowanego przez Patynę z zastrzeżeniem 7-dniowego terminu;
 2. naruszeń postanowień dot. ochrony danych osobowych;
 3. naruszeń postanowień dot. praw osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych i praw konsumentów;
 4. uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. W powyższych przypadkach, Sprzedawca nie może publikować jakichkolwiek Treści lub nowych ofert Produktów. Wszystkie dotychczasowe oferty Produktów i Treści przestaną być publikowane.

VII. W trakcie okresu wypowiedzenia, Sprzedawca nie może publikować Treści lub oferować nowych Produktów. W dniu rozwiązania Umowy Konto sklepu zostanie usunięte wraz z wszystkimi danymi zawartymi na tym koncie. Sprzedawca zobowiązuje się nie dochodzić odszkodowania za dane utracone w wyniku usunięcia Konta sklepu.

Reklamacje usługi oraz produktów

I. Reklamacje można złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Patyny: kontakt@patyna.pl lub w formie pisemnej, wysłanej na adres Patyny.

II. Patyna rekomenduje, aby reklamacja zawierała następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu, firmę oraz numer NIP i KRS, podanie informacji w jakim zakresie wnoszona jest reklamacja oraz opis zdarzenia powodującego konieczność jej złożenia, a w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Powyższe stanowią zalecenia Patyny i brak w/w informacji nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.

III. W przypadku nieuzyskania wszystkich niezbędnych danych do rozpoznania reklamacji, Patyna zwróci się do Sprzedawcy o uzupełnienia niezbędnych informacji, a Sprzedawca zobowiązany jest udzielić wszystkich niezbędnych informacji.

IV. Patyna rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia reklamacji. Jeżeli w w/w terminie nie jest możliwe rozpoznanie reklamacji, Patyna w terminie 30 dni od dnia wniesienia reklamacji poinformuje Sprzedawca o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń

I. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Użytkownika, który jest Konsumentem, można znaleźć pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

II. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL  

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

I. Konsument, który zawarł Umowę Usługi na odległość z Patyną, może w terminie 14 dni od dnia, zawarcia tej umowy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

II. Termin 14 dni zostanie zachowany, gdy Konsument wyśle w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu.  

Ochrona danych osobowych

I. Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

I. Patyna  uprawniona jest do jednostronnej zmiany Regulaminu sprzedaży w przypadku:

 1. Zaistnienia siły wyższej;
 2. Zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub innych przepisów prawa;
 3. Zmiany oferty Serwisu oraz sposobów zawierania Umów oraz Umów Usługi, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu sprzedaży mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty;
 4. Obowiązku dostosowania Regulaminu sprzedaży do zaleceń władz publicznych;
 5. Zmiany funkcjonalności Serwisu, wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub rezygnacji ze świadczenia tych usług, zmiany obecnie funkcjonujących usług, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu sprzedaży mają na celu dostosowanie treści Regulaminu sprzedaży do w/w zmian;
 6. Konieczności usunięcia niejasności, błędów w Regulaminie sprzedaży, jak również zmiany danych teleadresowych, numerów identyfikacyjnych, lub linków;
 7. Poprawy jakości obsługi Sprzedawców.

II. Zmiana Regulaminu sprzedaży wchodzi w życie w terminie 14  dni od dnia opublikowania nowej wersji Regulaminu sprzedaży w Serwisie. Patyna poinformuje o zmianie Regulaminu sprzedaży Sprzedawców posiadających założone i aktywne Konta sprzedawcy, poprzez przesłanie nowej treści Regulaminu sprzedaży na adres e-mail wskazany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wyrazić sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu sprzedaży, przy czym zobowiązany jest powiadomić o tym Patynę, co będzie skutkował rozwiązaniem Umowy Usługi.

III. Regulamin sprzedaży dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.patyna.pl.

IV. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu sprzedaży jest prawo polskie.

V. Regulamin sprzedaży wchodzi w życie z dniem 10.10.2023r.

Załączniki:
a. Wzór odstąpienia od Umowy Usługi;