FacebookFacebook
Patyna.pl

Regulamin Kart Podarunkowych

Regulamin Kart Podarunkowych

§1. Definicje

 1. Wydawca – Patyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 69F, 01-651 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000707023, o kapitale zakładowym: 6.000 złotych, NIP: 5252730456, REGON: 362421801
 2. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.patyna.pl oraz wszelkie jej podstrony, z wykorzystaniem której Kupujący może dokonać Zakupu dostępnych Produktów
 3. Zakup – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą albo Sklepem i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość
 4. Karta Podarunkowa – narzędzie uprawniające Kupującego do nabycia na jego podstawie Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty.
 5. Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 6. Klient – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty Podarunkowej.
 7. Produkt – towar, który może być przedmiotem sprzedaży poprzez Patynę
 8. Usługa Płatnicza – usługa PayU, Dotpay, przelew tradycyjny.
 9. Regulamin Patyny – zasady korzystania ze Strony Internetowej, zamieszczone na stronie https://patyna.pl/regulamin/.

§2. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.

 2. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania Kart Podarunkowych do realizacji na Stronie internetowej. Karta Podarunkowa nabywana jest w drodze umowy sprzedaży w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej zakupionej online nastąpi w drodze korespondencji e-mail na adres Nabywcy wskazany w ustawieniach konta Użytkownika na Stronie internetowej. Nabywca po dokonaniu płatności za Kartę Podarunkową otrzymuje w ciągu 24 godzin od momentu dokonania płatności Kartę Podarunkową w formie wiadomości e-mail, zawierającą treść kuponu, który składa się z cyfr i liter o łącznej długości 12 znaków. Wydawca zaleca Nabywcy weryfikację wszystkich folderów posiadanej przez niego poczty elektronicznej, w tym w szczególności folderu „SPAM” celem weryfikacji czy Karta Podarunkowa została przekazana Nabywcy,

 3. Zapłata za Kartę Podarunkową nabywaną w ramach Sklepu Internetowego może nastąpić wyłącznie z wykorzystaniem Usługi Płatniczej udostępnianej w Sklepie Internetowym.

 4. Wartość nominalna Karty Podarunkowej, którą mogą nabyć Użytkownicy, otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy:
  a) 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),
  b) 100 zł (słownie: sto złotych),
  c) 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych),
  d) 500 zł (słownie: pięćset złotych),

 5. Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.

 6. Karta Podarunkowa może być użyta wyłącznie na Stronie internetowej.

 7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

 8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżąych po stronie Wydawcy, po ich przekazaniu Nabywcy.

 9. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od daty jej zakupu, chyba że informacja wskazana bezpośrednio na Karcie Podarunkowej mówi inaczej. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia dokonanie Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem Karty Podarunkowej na Stronie Internetowej

§3. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

 1. Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Użytkownika Produktów na Stronie internetowej w zamian za płatność dokonaną z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.
 2. Klient nie musi być w pełni zarejestrowanym użytkownikiem Strony internetowej celem wykorzystania Karty Podarunkowej podczas Zakupu.
 3. Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem Towarów, jej wartość nominalna ulegnie obniżeniu o cenę należną za zakupione przez Użytkownika Produkty oraz koszt dostawy.
 4. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Produktu i wartości Karty Podarunkowej w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem Usługi Płatniczej.
 5. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana tylko raz w jednej płatności za Zakup, przy czym może być to Zakup dotyczący jednego lub kilku Produktów pochodzących od jednego lub wielu sprzedających, za które dokonana zostanie jedna płatność.
 6. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Produktów jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych zostanie przekazana Użytkownikowi w formie Karty Podarunkowej.
 7. Wydawca nie dopuszcza dokonania płatności na Stronie internetowej w ramach jednego Zakupu za pomocą kilku Kart Podarunkowych o tych samych lub różnych nominałach.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
  a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że Wydawca zrealizuje Kartę Podarunkową niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie,
  c) w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu Patyny lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,
  d) uprzedniego wykorzystania Karty Podarunkowej.
 9. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu Patyny lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych, Wydawca ma także prawo dokonać blokady konta Użytkownika prowadzonego na jego rzecz w Serwisie.
 10. Nabycie Kart Podarunkowych możliwe jest tylko na Stronie internetowej.
 11. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem dokonania płatności przez Nabywcę.
 12. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.

§4. Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie Kart Podarunkowych Użytkownicy mogą składać bezpośrednio do Wydawcy.
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może kontaktować się z Wydawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu za pomocą adresu mailowego: kontakt@patyna.pl.
 4. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Wydawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów mogą być składane na zasadach ogólnych.

§5. Zwrot

 1. Nabywca może dokonać zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy za pośrednictwem Strony internetowej w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Kartę Podarunkową.
 2. Zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy Nabywca może dokonać pisząc na adres e-mail: kontakt@patyna.pl. Wydawca dokonuje weryfikacji czy Karta Podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić jest aktywna, tzn. niewykorzystana wcześniej i po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Karty Podarunkowej w drodze przelewu bankowego, a Karta Podarunkowa zostanie dezaktywowana.
 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia do zwrotu (odstąpienia od umowy) Produktów nabytych na Stronie internetowej, opłaconych Kartą Podarunkową, kwota stanowiąca równowartość zwróconego Towaru zostanie zwrócona Użytkownikowi.
 4. Jeżeli wartość zwrotu (cena Produktu), o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest niższa niż wartość Karty Podarunkowej, którą była dokonywana płatność za Produkt, Użytkownik, który dokonuje zwrotu Produktu otrzymuje jedynie kwotę stanowiącą równowartość zwracanego Produktu. Różnica wartości Karty Podarunkowej wykorzystanej do płatności za zwracany Produkt i kwoty stanowiącej równowartość zwracanego Produktu ulega przepadkowi.

§6. Postanowienie końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://patyna.pl/regulamin-kart-podarunkowych/.
 2. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie wiadomości e-mail.
 3. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu Wydawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie pod adresem: https://patyna.pl/regulamin-kart-podarunkowych/. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na wskazanej w zdaniu poprzednim stronie.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z regulaminem Serwisu, dostępnym na stronie https://patyna.pl/regulamin/, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu programu Użytkownicy Kart Podarunkowych zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt 4 powyżej.